De opvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) van IKC Startpunt vindt u aan de Vincent van Goghlaan 4 in Maassluis.
U bent van harte welkom voor een rondleiding! U kunt hiervoor een afspraak maken met de medewerkers. U kunt hen bereiken via 010-591 49 02.
Ons emailadres: opvang.startpunt@wijzer.nu

Facebookpagina Kinderopvang Startpunt

Missie en visie IKC Startpunt
De kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Startpunt vormen samen met basisschool Startpunt een Integraal Kind Centrum (afgekort IKC).  Binnen het IKC werken opvang en onderwijs samen en is er een doorgaande leerlijn gecreëerd. Peuters die van de opvang naar het onderwijs gaan, zijn op deze manier al vroeg in beeld. Als er zorgen zijn, worden deze na overleg met u, de ouders, besproken in het zorgoverleg. Iedere maand wordt er gekeken welke kinderen 3,5 jaar zijn. Deze kinderen krijgen een uitnodiging om maandelijks naar de open speelochtend te gaan. De kinderen kunnen zo onder uw begeleiding alvast een ‘kijkje in de klas’ nemen en wennen aan de ruimte en de kinderen.

Samenwerking in het IKC
In het IKC wordt samengewerkt door de opvang met school. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten overleggen regelmatig met elkaar. Zo worden de thema’s op elkaar afgestemd, maar ze kunnen ook gemakkelijk afstemmen over een kind. Bijvoorbeeld als een kind moeite heeft met rekenen kan de pedagogisch medewerker dat na schooltijd samen met het kind gaan oefenen.

De belangrijkste doelstelling van het IKC is de doorgaande leerlijn voor uw kind en het vroegtijdig opsporen van eventuele problemen en voorsprongen. Om hiervoor snel een oplossing te kunnen bieden, werkt het IKC samen met:

  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Kinderfysiotherapeut
  • Logopedist
  • Diëtist

Ons team
De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de dagelijkse opvang en verzorging van de kinderen. Hoofdtaken vormen de omgang met kinderen (zowel individueel als in groepsverband) en het aanbieden van activiteiten, die aansluiten op de ontwikkelingsfasen en de belevingswereld van ieder kind (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en normen en waarden). Zij zorgen uiteraard voor de dagelijkse lichamelijke verzorging en hygiëne van kinderen en stemmen met ouders/verzorgers de opvoedingstaken af.

Daarnaast creëren zij een sfeer waarin zowel het individuele kind als een groep kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers communiceren met kinderen, collega’s en ouders/verzorgers in het belang van ieder kind.

Bij iedere groep werken vaste pedagogisch medewerkers. Daarnaast werkt er een huishoudelijk medewerker op de locatie. Wanneer een pedagogisch medewerker uitvalt door ziekte of verlof, wordt zoveel mogelijk vaste vervanging gevraagd.