Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit. IKC Startpunt en IKC Panta rhei (Prinses Christinaschool) zijn door de inspectie bezocht in november 2017. Beide scholen hebben een voldoende basisarrangement. Binnenkort kunt u de rapportage hier lezen.

Tevredenheidsonderzoeken

Elke twee jaar nemen we tevredenheidsonderzoeken af, op leerling-, ouder- en personeelsniveau. We gebruiken daarvoor standaard vragenlijsten.

De laatste afname is in oktober 2017 geweest. In de Directienieuwsbrief van december 2017 vindt u een terugkoppeling. Een uitgebreide analyse is verkrijgbaar bij de directie.

Jaarplannen

Leidend voor het beleid op schoolniveau is het bovenschools Strategisch Beleidsplan 2016-2019 van Wijzer in Opvang en Onderwijs. In het strategisch beleidsplan staat beschreven hoe het bevoegd gezag de gewenste kwaliteit van alle scholen bewaakt en de doelen die het bevoegd gezag voor de scholen stelt.

IKC Startpunt conformeert zich aan de activiteiten en doelen, zoals geformuleerd in het bovenschools strategisch beleidsplan.

IKC Startpunt zal zich komende jaren voornamelijk richten op doelen met betrekking tot innovatief onderwijs, educatief partnerschap met ouders, de ontwikkeling van een doorgaande lijn van 0-13 en talentontwikkeling.

Per schooljaar wordt een jaarplan gemaakt, waarbij dit document weer leidend is.

Alle genoemde documenten zijn verkrijgbaar bij de directie van de school.

Zo willen wij, in samenhang met het jaarplan en de schoolgids, onze ouders inzage geven in onze ambities en ontwikkeling. Tevens leggen wij hiermee verantwoording af naar ons bevoegd gezag en naar de Inspectie van het onderwijs.

Het personeel van IKC Startpunt zal zich inspannen om de gestelde doelen te bereiken.

Uitstroom

Onze kinderen stromen uit naar diverse scholen n de omgeving, zoals bijvoorbeeld Lentiz, Unie Noord, Spieringshoek, Jozefmavo, College VOS, Revius en Maaslandcollege.

In de onderstaande grafiek ziet u de richting waarin we de kinderen hebben verwezen. We volgen de leerlingen 3 jaar op het Voortgezet Onderwijs zodat we kunnen bekijken of de verwijzing goed is geweest. Tevens is er sprake van een warme overdracht bij aanvang van de middelbare school, zodat we de doorstroommogelijkheden optimaal maken.