Verlofbrief

Wat u vooraf dient te weten:
Kinderen zijn leerplichtig en ongeoorloofd schoolverzuim kan leiden tot onnodig hoge boetes. De schoolleiding maakt melding van ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar.

Zoals u misschien weet, is het mogelijk om, in bijzondere gevallen, verlof aan te vragen buiten de reguliere schoolvakanties om. U kunt dit ‘bijzonder verlof’ aanvragen via een speciaal formulier.

Via onderstaande link kunt u dit formulier downloaden.

N.B. U kunt het verlofformulier inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).

aanvraag-verlof-formulier-versie-01